ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги,

предоставяни от „ДЕР КУРИЕР” ООД, осъществяващо дейност съгласно издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги № 0021/03.11.2009г.

 

Част I: Общи положения

1.         С настоящите Общи условия на договора с потребителите на куриерски услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, предоставяна от „ДЕР КУРИЕР” ООД (Куриера), наричани за краткост по-долу „Общи условия” (ОУ), се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.

2.         Общи понятия:

-            Изпълнител – „ДЕР КУРИЕР” ООД

-            Изпращач или Възложител – физическо или юридическо лице, или негов представител, което възлага на изпълнителя извършването на конкретна куриерска услуга;

-            Получател - физическо или юридическо лице, или негов представител, което получава куриерската пратка, извършена чрез възложената куриерска услуга;

-            Куриерска пратка – документи, предмети, стоки, медицински субстанции, и други незабранени за транспортиране от закона предмети и вещества, изпратени от Изпращача/Възложителя до Получателя;

-            Товарителница – документ, задължително придружаващ пратката при нейното транспортиране;

-            Опасни товари – вещества и стоки, които се класифицират от закона като такива и се транспортират според изискванията по ADR.

3.         Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, търговски дружества по смисъла на Търговския закон, юридически лица с нестопанска цел и други.

4.         Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, могат да се запознаят с настоящите Общи условия в офиса на Куриера, на страницата му в интернет или при приемане на пратката.

5.         С подписите си върху документите, които попълват при приемането на пратките, Изпращачите/Възложителите заявяват, че са прочели и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите ОУ и са съгласни с тяхното съдържание.

6.         За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и общото гражданско законодателството на Република България.

 

Част II: Приложно поле на услугите

7.         „ДЕР КУРИЕР” ООД извършва експресни куриерски услуги, при заявка, от страна на Изпращача/Възложителя, като транспортира и доставя на посочените от него адреси (в страната и в чужбина) негови пратки, съобразно предварително обявените изисквания и срокове на доставка и в съответствие с условията на договора, подписан между двете страни.

8.         Общите условия се прилагат за куриерските услуги, предоставяни от Куриера както на територията на Република България, така и в чужбина.

 

Част III: Договор за извършване на куриерски услуги

9.         Договорът за извършване на куриерска услуга се състои от две части – товарителницата на изпълнителя и настоящите ОУ. Договорът се счита за сключен с полагането на подписите на изпращача и куриера върху товарителницата, която представлява неразделна част от пратката. Договорът се счита за изпълнен с полагането на подпис от страна на получателя, с което се удостоверява доставката на съответната пратка. Пратките се приемат от адрес на Подателя или в офиса на Куриера.

 

Част IV: Гаранции за качество и ефикасност на обслужването

10.     „ДЕР КУРИЕР” ООД гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това, като:

10.1. Няма право да присвоява пощенски пратки;

10.2. Няма право да oтваря пощенски пратки, освен с писмено съгласие на подателя или получателя, при достатъчно основание да се счита, че пощенската пратка съдържа забранени предмети или вещества, както и по разпореждане на компетентните органи на МВР по установения ред;

10.3. Няма право да взема от съдържанието на отворени пощенски пратки;

10.4. Няма право да предоставя справки и информация за пощенските пратки и съдържанието им, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, както и по разпореждане на компетентните органи на МВР по установения от закона ред;

10.5. Няма право да предоставя информация за лични данни на клиентите си на трети лица, освен на компетентните органи на МВР по установения от закона ред.

 

Част V: Цени и начини на плащане

11.     Куриерът образува цените на пощенските услуги, които предоставя, индивидуално за всяка пратка, в зависимост от нейните специфични характеристики и регулярността на доставката.

12.     Цените за извършените куриерските услуги се заплащат в брой или по банков път, като заплащането може да става в определени срокове, по договаряне с Куриера.

 

Част VI: Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки

13.     Куриерските пратки се приемат и предават от Куриера на Изпращачите/ Възложителите и Получателите пряко, съгласно условията на товарителницата, на адрес или в офиса на Куриера.

14.     Изпращачът/Възложителят задължително трябва да предостави информация относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на куриерските пратки.

15.     Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди.

16.     При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно разпорежданията на Изпращача/Възложителя. С подписа си върху нея, той:

- потвърждава вписаните данни;

- предоставя лични данни и дава съгласието си за обработването им, необходимо за изпълнение на сключения договор за куриерска услуга, по който е страна;

- поема пълна отговорност, ако са неточни или неверни;

- приема, че е запознат с настоящите ОУ и те са част от договора за куриерска услуга.

17.     При изпращане на пратка всички данни за Получателя се попълват съгласно информацията, предоставена от Изпращача/Възложителя, подадена във физическа или електронна форма, като Куриерът не се ангажира с проверка на достоверността им.

18.     Всяка куриерска пратка се предава на Получателя лично или в негово отсъствие на лице, което се е задължило пред Куриера да му я предаде. Това обстоятелство се отбелязва върху товарителницата.

19.     Куриерът се ангажира с доставка на всяка куриерска пратка в сроковете, договорени между страните, в съответствие с характера на пратката.

20.     Отказът на Получателя да получи пратка се отбелязва от него върху транспортния договор, придружаващ пратката и се подписва. Ако получателят откаже, това се удостоверява от служител на Куриера, който вписва отказа и се подписва.

21.     Пратки, които не могат да бъдат доставени поради обективни обстоятелства, независещи от Куриера, напр. сменен адрес на Получателя, посоченият адрес е недостатъчен или не съществува и др., се връщат на подателя за негова сметка. Ако той откаже да я получи в 7-дневен срок от уведомяването му, пратката става собственост на Куриера. Той има правото, в качеството си на собственик, да я продаде или унищожи.

Част VII: Права и задължения на Куриера, Изпращача/Възложителя и Получателите на куриерски услуги

22. Куриерът има право да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно.

23. Куриерът има право да доопакова и/или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им, както и да извършва контролни замервания на пратки за установяване на коректното тарифно тегло на пратките и при обявено от Изпращача/Възложителя некоректно такова да ги претарифира;

24. При съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка, Куриерът има право да извърши проверка на пратката в присъствието или с писменото съгласие на Изпълнителя/Възложителя. При отказ или липса на отговор, той има право да откаже приемането на пратката или да уведоми прокуратурата за извършване на проверка от компетентните органи, ако пратката е вече приета.

25. Потребителите имат следните права и задължения:

26. Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно ОУ, цената за куриерската услуга, изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки;

27. Потребителите имат право да правят рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка и да получат съответно обезщетение;

28. Изпращачите/Възложителите на куриерски пратки са длъжни:

- да се съобразяват с изискванията за форма, тегло, размери и начин на адресиране;

- да подават пратките с опаковка и затваряне, съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди, като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност;

- да не поставят забранени предмети и вещества в куриерските пратки.

- да декларират точно съдържанието на пратката, ако тя съдържа акцизни стоки. При наличието на такива, Куриерът е длъжен да уведоми Агенция митници за предстоящия транспорт.

- при подаване на пратки да попълват декларация със следния текст: „Декларирам, че пратката не съдържа акцизни стоки с неплатен акциз”. При липсата на изрична такава декларация, следва да се счита, че изпращачите/възложителите декларират това обстоятелство (пратката не съдържа акцизни стоки с неплатен акциз) чрез поставянето на подписа си върху съпътстващата стоката товарителница.

29. Куриерът е длъжен да изпълни заплатената от потребителя услуга с параметри на качеството, определени в тези Общи условия.

30. Куриерът се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни при извършването на предоставяните услуги.

31. Куриерът се задължава да изпълнява допълнителни разпореждания на Изпращача/Възложителя, преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на Куриера.

32. Изпращачите/Възложителите и получателите на куриерски пратки имат следните права и задължения:

32.1. Изпращачите/Възложителите се задължават да опаковат пратката пред представител на Куриера;

32.2. Изпращачите/Възложителите имат право да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на Куриера по изпълнението на разпорежданията;

32.3. Изпращачите/Възложителите предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:

- промяна на посочения от Подателя адрес на който да се извърши доставката на пратката, в рамките на населеното място до което е изпратена пратката;

- промяна на посочения от Подателя ден за доставка, в рамките на населеното място, до което е изпратена пратката – с еднодневно предизвестие, отправено до Куриера.

32.4. Изпращачите/Възложителите са длъжни да опаковат пратките си във вид годен за транспортиране, като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност;

32.5. Изпращачите/Възложителите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки на имуществото/служителите на Куриера или на други пратки/лица. Отговорността е в размер на понесените от Куриера загуби или изплатените обезщетения;

32.6. Подателите са длъжни да заплатят стойността на услугата за пратки изпратени за сметка на Получател, при отказ за плащане от негова страна;

32.7. Подателите и получателите имат право да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Куриера услуги, да подават молби и рекламации, както и да получават обезщетения при нанесени от Куриера вреди, съгласно условията на настоящите ОУ.

 

Част VIII: Забранени за пренасяне предмети и вещества

33. „ДЕР КУРИЕР” ООД не извършва куриерски услуги на пратки, съдържащи:

-            тютюневи изделия без български бандерол;

-            наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;

-            оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;

-            предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Куриера или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;

-            движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

34. В куриерските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

 

Част IХ: Процедури за рекламации и обезщетения

35. „ДЕР КУРИЕР” ООД не работи с наложен платеж.

36. Рекламация към Куриера може да бъде подадена във връзка с непълно, неправилно или забавено изпълнение на договора за куриерска услуга, в срок до 6 месеца, считано от датата на приемането на пратката, съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗПУ. В случаите, когато неточното изпълнение на услугата, е установено пред Куриера и в негово присъствие, Куриерът съставя констативен протокол, който прилага като част от процедурата по рекламационното производство. Куриерът е длъжен да започне рекламационно производство и при липса на съставен констативен протокол.

37. В случай, че Изпращача/Възложителя на пратката или съобщението е посочил непълен/неточен адрес или сгрешен телефонен номер за връзка с Получателя, Куриера не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката.

38. Куриерът носи отговорност за преки щети по пратката, не и за непреки щети (пропуснати ползи).

39. Куриерът се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.

40. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на куриерска пратка, или забавено изпълнение на куриерската услуга се удостоверява със запис в товарителницата и констативен протокол, в момента на получаване на пратката. Куриерът е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.

41. Обезщетението по рекламации, касаещи забавено изпълнение на куриерската услуга, липса или повреда на част от съдържанието на куриерска пратка без Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от три пъти стойността на куриерската услуга.

42. Обезщетението по рекламации, касаещи липса или повреда на част от съдържанието на куриерска пратка с Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от Обявената стойност.

43. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на куриерска пратка без Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер до пет пъти стойността на куриерската услуга.

44. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на куриерска пратка с Обявена стойност е до размера на самата обявена стойност, като съгласно споразумение между страните може да се изплати парично обезщетение до размера на Обявената стойност или да се предаде аналогична стока.

45. При настъпване на рекламационно събитие по пратки с Обявена стойност, за които се установи, че заявените от Изпращача/Възложителя данни, записани в товарителницата на Куриера са неверни, то Куриерът не изплаща обезщетение.

46. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на куриера е три работни дни от датата на подписаното двустранно Споразумение между Куриера и Клиента за размера на приетия иск.

 

Част Х: Ред за решаване на спорове

47. Споровете между Потребителите и Куриера се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

 

 

Общи условияGBTC